REGULAMIN

Regulamin licytacji numerów startowych – bieg górski Chudy Wawrzyniec 2020

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu oraz uczestnictwa w licytacji numerów startowych, prowadzonej za pośrednictwem serwisu facebook.com, na profilu Organizatora licytacji, pod adresem: https://www.facebook.com/pomorzedzieciom/.
 2. Organizatorem licytacji jest fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000523966, posiadająca NIP: 583-31-70-734 oraz REGON: 222163670, z siedzibą przy ul. Ugory 9, 80-663 Gdańsk (dalej: Organizator).
 3. Przedmiotem licytacji jest 5 (słownie: pięć) indywidualnych numerów startowych, uprawniających ich posiadacza do udziału w biegu górskim „Chudy Wawrzyniec 2020” w dniach 8-9 sierpnia 2020 roku oraz 15-16 sierpnia 2020 roku (dalej: Numery Startowe), którego organizatorami pozostają:
 • Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766-19-97-910,
 • Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 191 64 84,

a którego regulamin dostępny jest pod adresem: http://chudywawrzyniec.pl/regulamin_2020/ (dalej: Regulamin Biegu). Numer Startowy uprawnia jego nabywcę do otrzymania od organizatora biegu świadczeń dodatkowych, jakie zgodnie z Regulaminem Biegu przysługują osobom biorącym w nim udział.

 1. Licytacja rozpoczyna się dnia 11 lipca 2020 roku o godzinie 20:00 i trwa do dnia 12 lipca 2020 roku, do godziny 20:00.
 2. Dochód z licytacji przeznaczony jest na finansowanie realizacji celów statutowych Organizatora, do których należy w szczególności świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie.

 

 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. W licytacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których nazwa profilu użytkownika w serwisie facebook.com składa się z ich imienia i nazwiska (dalej: Uczestnicy).
 2. Status Uczestnika uzyskuje się z chwilą zamieszczenia proponowanej kwoty nabycia jednego z Numerów Startowych w postaci komentarza pod postem na profilu Organizatora, który danego Numeru Startowego dotyczy.
 3. Uczestnik bierze udział w licytacji wyłącznie w imieniu własnym. Licytowanie Numerów Startowych na rzecz osób trzecich jest niedopuszczalne. Uczestnik nabywający Numer Startowy w drodze licytacji nie może zbyć prawa do uczestnictwa w biegu na rzecz osoby trzeciej.
 4. Uczestnik, który nabył Numer Startowy w drodze licytacji, nie ma prawa żądania jego zamiany na ekwiwalent pieniężny.
 5. Komentarze pochodzące od osób, które nie spełniają warunków określonych w § 2 pkt 1 Regulaminu, nie będą brane pod uwagę w toku licytacji, a Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia takich komentarzy, co tyczy się również komentarzy niezwiązanych z przebiegiem licytacji.
 6. Każdy z Uczestników może wziąć udział w licytacji dotyczącej tylko jednego Numeru Startowego.

§ 3 Przebieg licytacji

 1. Licytacja toczy się odrębnie dla każdego Numeru Startowego, na profilu Organizatora w serwisie facebook.com, pod adresem https://www.facebook.com/pomorzedzieciom/. Organizator zamieści osobne zdjęcia dla każdego z licytowanych Numerów Startowych, pod którym z chwilą rozpoczęcia licytacji Uczestnicy mogą zamieszczać oferty dotyczące ich nabycia.
 2. Cena wywoławcza dla każdego Numeru Startowego wynosi 169,00 zł.
 3. Minimalna kwota postąpienia  dla każdego Numeru Startowego wynosi 1,00 zł.

Oferty niespełniające warunku minimalnej kwoty postąpienia nie będą brane pod uwagę w toku licytacji.

 1. Ofertę składa się poprzez zamieszczenie komentarza zawierającego proponowaną cenę nabycia wyrażoną w walucie PLN, pod postem dotyczącym danego Numeru Startowego,
 2. W przypadku złożenia przez dwóch bądź więcej Uczestników oferty opiewającej na tę samą kwotę, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej i tylko tę ofertę uznaje się za wiążącą.
 3. Z chwilą zamieszczenia komentarza stanowiącego ofertę, Uczestnik nie może swojej oferty wycofać, w szczególności poprzez usunięcie zamieszczonego komentarza.
 4. Złożona oferta przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę opiewającą na kwotę wyższą, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 Regulaminu.
 5. Prawo nabycia Numeru Startowego przysługuje Uczestnikowi, który w momencie zakończenia licytacji tj. dnia 12 lipca 2020 roku, o godz. 20:00, złożył w stosunku do danego Numeru Startowego ofertę najwyższą.
 6. Niezwłocznie po zakończeniu licytacji, Organizator poinformuje Uczestnika, o którym mowa w § 3 pkt. 8 powyżej o prawie nabycia Numeru Startowego oraz obowiązkach wskazanych w pkt. 10 niniejszego paragrafu, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie facebook.com.
 7. Uczestnik, którego oferta okazała się najwyższa, zobowiązany jest do uiszczenia wylicytowanej ceny nabycia Numeru Startowego w terminie do dnia 13 lipca 2020 roku, do godz. 20:00, na rachunek bankowy Organizatora: : 33 1090 1098 0000 0001 2428 2268 Santander Bank oraz przesłać w tym terminie potwierdzenie dokonania przelewu na adres e-mail Organizatora hospicjum@pomorzedzieciom.pl Wraz z potwierdzeniem, Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi swoje dane obejmujące imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny.
 8. W przypadku zaniechania obowiązkom, o których mowa w § 3 pkt. 10 Regulaminu, Uczestnik traci prawo nabycia Numeru Startowego. Prawo to przysługuje wówczas Uczestnikowi, który złożył kolejną najwyższą ofertę, pod warunkiem dokonania zapłaty ceny, przesłania potwierdzenia przelewu oraz przekazania danych zgodnie z § 3 pkt. 10 Regulaminu, w terminie 24 godzin od poinformowania go przez Organizatora o prawie nabycia Numeru Startowego za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie facebook.com.
 9. Uczestnik, który wykonał obowiązki wskazane w pkt. 10 niniejszego paragrafu nabywa prawo uczestnictwa w biegu oraz jest uprawniony do uzyskania świadczeń dodatkowych przewidzianych w Regulaminie Biegu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków uczestnictwa określonych w tym regulaminie.

§ 4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników licytacji przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu tj. przede wszystkim ustalenia tożsamości Uczestników, których oferty nabycia Numerów Startowych okazały się najkorzystniejsze oraz umożliwienia tym Uczestnikom wzięcia udziału w biegu, jak również w celu zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane podlegające przetwarzaniu obejmują imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestnika.
 2. Przystępując do licytacji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1 niniejszego paragrafu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz nieprzekazanie tych danych, względnie brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w licytacji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników licytacji odbywa się na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków Organizatora oraz wygaśnięcia roszczeń. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Uczestnicy posiadają również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 5. W zakresie koniecznym do umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w biegu, jego dane osobowe przekazywane będą organizatorom biegu: Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec oraz Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec. Zakres przetwarzania danych osobowych przez organizatorów biegu określa Regulamin Biegu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do licytacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Przed przystąpieniem do licytacji Uczestnik zobowiązany jest również zapoznać się z Regulaminem Biegu, o którym mowa w § 1 pkt. 3 Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem licytacji, Organizator zamieszcza niniejszy Regulamin na stronie Organizatora www.pomorzedzieciom.pl a także umieszcza link w poście dot. licytacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia licytacji z przyczyn technicznych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane bezpośrednio z organizacją biegu, do czego zalicza się w szczególności jego odwołanie, a także zmianę terminu, trasy bądź warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie Biegu.

 

Organizator

Hospicjum Pomorze Dzieciom